Soterre ສໍາລັບ Tableau

Tableau Version-Control ແມ່ນມາໃນໄວໆນີ້!

Soterre

ສໍາລັບ Tableau

ໄວໆນີ້!

Soterre ສໍາລັບ Tableau ແມ່ນຫົວຫນ້າວິທີການຂອງທ່ານ! ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Tableau-down, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລົງທະບຽນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຮົາ!