ഹെൽത്ത്പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു Motio കോഗ്നോസ് പ്രാമാണീകരണ മൈഗ്രേഷനുള്ള വ്യക്തിത്വം

ഹെൽത്ത്പോർട്ട്, അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സംരക്ഷിത ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളുടെ അനുസൃതമായ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള അതോറിറ്റി Motio സീരീസ് 7 ആക്സസ് മാനേജറിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് അവരുടെ കോഗ്നോസ് പ്രാമാണീകരണം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഹെൽത്ത്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ഭാഗം വായിക്കുക ...