Wagadzirira Audit Here?

Wagadzirira Audit Here?

Uri Audit-Wagadzirira? Vanyori: Ki James naJohn Boyer Pawakatanga kuverenga musoro wechinyorwa ichi, unogona kunge wakabvunda ukabva wafunga nezvekuongorora kwako kwemari. Idzo dzinogona kunge dzichityisa, asi zvakadiniko nekuteererwa kwekuongorora? Wakagadzirira here ku...